โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านนอกใส ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110

300369763_504238838369426_8293187381717168219_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

1086110255-20130703-103048

นางสาวศิริวรรณ ศรีสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม ตั้งอยู่ถนนแม่น้ำหลังสวน หมู่ที่ 3 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ก่อสร้างครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2464 โดยท่านพระครูธรรมจารีมุนีวงศ์ษาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดขันเงิน ใช้เงินค่าก่อสร้าง 8,000.- บาท เป็นอาคารเรือนปั้นหยา 2 ชั้น ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร เสาเป็นไม้เนื้อแข็ง หลังคามุงกระเบื้องกั้นฝาด้วยไม้กระดานมี 2 ห้องเรียน งบประมาณที่ใช้ก่อสร้างมาจาก

1. เ1. เงินทุนสมทบ จำนวน 4,000.- บาท

2. เงินทุนสะสม จำนวน 4,000.- บาท

อาคารหลังนี้ใช้ศึกษาเล่าเรียนนานประมาณ 48 ปี พ.ศ.2512 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเห็นว่าชำรุดทรุดโทรมมากจึงได้อนุมัติเงินงบประมาณจำนวน 70,000.- บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป 1 ก. ขนาด 3 ห้องเรียนเมื่อปี พ.ศ. 2512

พ.ศ.2517 นักเรียนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากนโยบายทางการศึกษา จัดการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรจึงอนุมัติเงินงบประมาณ จำนวน 130,000.- บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป 1 ก. ขนาด 4 ห้องเรียนอีก 1 หลัง

พ.ศ.2520 โรงเรียนได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 3 ห้องเรียน เป็นเงิน 190,000.- บาท โดยสร้างต่อออกไปด้านข้างของอาคารหลังที่ 2 รวมเป็น 7 ห้อง

พ.ศ.2521 โรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศได้โอนสังกัดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกลับไปอยู่กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ชื่อว่า สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และมีการเปลี่ยนแปลงการใช้หลักสูตร พ.ศ.2503 มาใช้หลักสูตร พ.ศ. 2521 แทน

พ.ศ.2546“สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” แบ่งเขตพื้นที่การศึกษาอออกเป็น 176 เขต

พ.ศ. 2553 “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2”

พ.ศ.2531 นายทวีชาติ ประดับมุขศิริ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านในกริม ระดับ 5 ได้รับคำสั่งย้าย เลขที่ 25/31 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2531 เข้ามารับตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม

พ.ศ.2533 นายทวีชาติ ประดับมุขศิริขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน จากครูใหญ่ระดับ 5 เป็นครูใหญ่ระดับ 6 และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของ ก.ค.

พ.ศ.2536 ตำแหน่งนักการภารโรง นายประยงค์ สุขศิริ เกษียณอายุราชการ บรรจุ นายวีระกร กรเพ็ชร์ มาแทนเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2536

พ.ศ.2538 รับโอนตำแหน่งครูจากโรงเรียนวัดดอนชัยมา 1 อัตรา คือ นางสาวถนอมศรี ไชยพร (10 กรกฎาคม 2538) แทนครูที่ย้าย นางสาวอารีย์รัตน์ สุทธิปัญโญ

พ.ศ.2540 นายประโยชน์ โชติมณี เกษียณอายุราชการ นางวัฒนา นาคจินดา มาช่วยราชการจาก โรงเรียนบ้านแหลมดิน สปอ.ท่าชนะ สปจ.สุราษฎร์ธานี

พ.ศ.2541 นางสมสมัย กลัดภาษี เกษียณอายุราชการ รับย้ายตำแหน่งครูจากโรงเรียนวัดปิยะ- วัฒนาราม สปอ.ละแม 1 อัตรา คือ นางนิภา เพ็งโคนา (28 มิ.ย. 41)

พ.ศ.2544 รับย้ายนายปรีชา มีแก้ว จากโรงเรียนวัดนพคุณ สปอ.หลังสวน เมื่อวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม 2544

พ.ศ.2546 รับย้ายสับเปลี่ยนครู 3 ตำแหน่ง ครูย้ายออก คือ นางบุบผา ถิ่นใหญ่, นางศรีวิลัย มลอุ่น และนางสาวสำเนา เกื้อสมบัติ ครูย้ายมาแทน คือ นางวัชราภรณ์บุตตะจีน (โรงเรียนบ้านในเหมือง 1 พ.ค. 46) นางสุนีย์ ศึกวัฒนา (โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 26 มิ.ย.46) และนางวัฒนา นาคจินดา (โรงเรียนวัดดอนชัย 1 พ.ค. 46)

พ.ศ.2550 รับย้ายตำแหน่งครู นายบรรยงค์ พุทธเมฆา (โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 12 พ.ย.2550)

พ.ศ.2552 นางเพ็ญศรี คุ้มวงศ์ เกษียณอายุราชการ นักการภารโรง นายวีระกร กรเพ็ชร เสียชีวิต (25 มกราคม) ตำแหน่งถูกตัดไปมีการจัดสรรเงินจ้างรายงวดและรายปี (งบไทยเข้มแข็ง SP2)

พ.ศ. 2553 นางสุนีย์ ศึกวัฒนา เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้รับบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2554 ทดแทนตำแหน่ง นางสุนีย์ ศึกวัฒนา จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ นางจันทรจิรา อำพันมณี ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการ 1 อัตรา นายสิทธิ์รัตน์ ขาวสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการเปลี่ยนจาก น.ส.อ้อมจิต เมฆฉาย เป็น นางพรทิพย์ เพชรสุวรรณ

กันยายน พ.ศ. 2556 นายทวีชาติ ประดับมุขศิริ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัด สมุหเขตตาราม ได้เกษียณอายุราชการ โดยมีนายบรรยงค์ พุทธเมฆา ตำแหน่งครูโรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม

5 พฤศจิกายน 2556 นางธณัชสร ฤทธิเดช ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ที่ 575/2555 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2556

5 พฤศจิกายน 2556 นางศิริวรรณ อนันต์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนพคุณ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ที่ 544/2556 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2556

 

วิสัยทัศน์โรงเรียน

สุขภาพดี มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้ ดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมเชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2. จัดเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการความถนัดของผู้เรียน

3. จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

4. จัดการบริหารโรงเรียนตามแผนกลพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจำปี

5. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อนำมาพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง (ตลาดนัดพอใจ)